Västerbottens Spelmansförbund

Stadgar för Västerbottens Spelmansförbund

(reviderade enligt årsmötesbeslut 2018-04-15)

§1 Ändamål
Mom. 1
  Västerbottens Spelmansförbund är en organisation av utövare och vänner av svensk folklig tonkonst, och har som ändamål att som organisation främja och företräda folkmusiken, och värna om jämlikhet och medvetenhet om alla människors och kulturuttrycks lika värde.
Mom. 2  I arbetet för detta ändamål skall de vägledande riktpunkterna för spelmansförbundets strävan vara följande:
hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och dess omistliga kulturvärde.
vidmakthålla dess folkliga tradition och levandegöra dess musikaliska särart.
Mom. 3  Västerbottens Spelmansförbund är en partipolitisk obunden och ideell förening.
Mom. 4  Förbundets verksamhetsområde är Västerbottens län.

§2 Medlemskap
Mom. 1
  Varje enskild person, fysisk eller juridisk, kan bli medlem. Varje medlem äger en röst.
Mom. 2  Förbundsstyrelsen kan utesluta medlem på grund av bristande betalning av medlemsavgift.
Förbundsmötet kan utesluta medlem p g a stadgebrott eller om man på annat sätt skadar förbundet. Förbundsmötet kan bevilja återinträde efter prövning.

§3 Avgifter
Mom. 1  Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.
Mom. 2  Utsedda hedersledamöter är befriade från medlemsavgift.

§4 Styrelse
Mom. 1  Förbundsverksamheten leds av styrelsen vilken väljs av årsmötet och består av följande:
Minst fem eller maximalt nio ledamöter – ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter.
Mom. 2  Mandattiden är följande: Ordföranden väljs på 1 år. Kassör och ett antal ledamöter väljs udda år. Sekreterare och ett antal ledamöter väljs jämna år.
Mom. 3  Styrelsen bör sammanträda 4 ggr/år varav 2 ggr fysiskt. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.
Mom. 4  Styrelsesammanträden skall protokollföras och ordf. justerar protokollen. Dessa bör finnas tillgängliga på förbundsmöten.
Mom. 5  Förbundsstyrelsen är ett beslutande organ som ska leda förbundet mellan års- och förbundsmöten, samt besluta i samtliga ärenden av löpande art.
Mom. 6  Ordföranden skall:
– föra förbundets talan.
– leda styrelsesammanträden och förbundsmöten.
– vara sammankallande.
– jämte kassör var för sig teckna förbundets firma.
Mom. 7  Sekreteraren skall:
– föra protokoll vid styrelsesammanträden och förbundsmöten.
– svara för att delgivning av dessa sker.
– svara för förbundets korrspondens i samråd med ordförande.
Mom. 8  Kassören skall:
– sköta förbundets räkenskaper och bokföring.
– jämte ordförande, var för sig, teckna förbundets firma och sköta löpande transaktioner.
– ha yttersta ansvaret för medlemsregister samt upprätta bokslut.
– bevaka bidrag och viktiga datum för förbundets räkning.
Mom. 9  Styrelsen kan om man vill utse ett AU som utgörs av ordförande, kassör och sekreterare, vilka kan bereda och verkställa styrelsebeslut.

§5 Årsmöte och förbundsmöte
Mom 1  Årsmöte bör hållas inom tre månader från bokslutsdatum varje år. Om behov finns kan ytterligare förbundsmöte hållas under året.
Mom 2  Vid årsmöte skall förekomma:
1  Mötets öppnande samt upprop
2  Godkännande av dagordning
3  Mötets behöriga utlysande
4  Val av mötesfunktionärer
– ordförande
– justeringspersoner tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
5  Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning
6  Föredragning av revisionsberättelse
7  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8  Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
9  Motioner till årsmötet
10 Arvoden till styrelseledamöte
11 Medlemsavgift
12 Val av styrelse
– ordförande 1 år.
– sekreterare och antal ledamöter jämna år
– kassör och antal ledamöter udda år
13 Val av revisorer
14 Val av ombud till SSR
15 Val av musikalisk ledare
16 Val av valberedning
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande
Mom. 3  Medlem har rösträtt endast om medlemsavgift har erlagts. Varje fysisk medlem har en röst som måste avges personligen. Juridisk person har en röst som avges av företrädare.
Mom. 4  Enkel majoritet tillämpas vid års- och förbundsmöten. Öppen votering tillämpas om inte annat beslutas.
Mom. 5  Kallelse till årsmöte/halvårsmöte skall publiceras i Spelknäppen eller skriftligen skickas ut 30 dagar innan mötesdatum. Förslag till föredragningslista skall publiceras på förbundets hemsida senast 15 dagar innan mötesdatum samt om enskild medlem så önskar, skickas ut per post. Inkomna motioner till årsmötet skall publicera på hemsidan senast 10 dagar innan mötesdatum. Verksamhetsberättelsen ska finnas tillgänglig vid årsmötesförhandlingarna.
Mom. 6  För att utlysa extra förbundsmöte krävs att minst 10 medlemmar önskar detta.
Mom. 7  Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda minst 15 dagar före förbundsmöte och årsmöte.
Mom. 8  Utdelning av förbundets hedersplakett och utnämning av hedersmedlem beslutas av styrelsen.
Mom. 9  Styrelsen ansvarar för förvaltning av förbundets samtliga produkter.

§6 Revision och räkenskaper
Mom. 1  Verksamhetsåret är kalenderår
Mom. 2  Räkenskaperna skall granskas av två av årsmötet valda revisorer som till årsmötet skall avgiva revisionsberättelse.

§7 Stadgeändring
Mom. 1  Ändring av stadgarna skall godkännas av minst 2/3 majoritet av två på varandra följande förbundsmöten varav det ena skall vara årsmöte.

§8  Förbundets upplösning
Mom. 1  Upplösning av förbundet kan beslutas endast om 2/3 majoritet av samtliga medlemmar beslutar detta vid två på varandra följande förbundsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Förbundet kan dock ej upplösas så länge som fem medlemmar förutom styrelsen kvarstår.
Mom. 2  Upplöses förbundet skall samtliga produkter tillfalla Västerbottens Läns Museum.

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén