Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2016

VÄSTERBOTTENS SPELMANSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE
Lördag 9 april 2016, MB Lycksele. 41 deltagare
§1 Ordförande Hans-Ove Forssell hälsade de 41 mötesdeltagarna välkomna. Mötet höll en tyst minut över avlidne medlemmen Maarten Kulk
§2 Mötet godkände dagordningen.
§3 Mötet ansåg att kallelse till mötet fungerat tillfredställande.
§4 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Hultmar. Sekreterare för mötet blev Ann-Sofie Persson . Per-Olof Nyman och Carina Bergström valdes till justeringspersoner samt rösträknare.
§5 Verksamhetsberättelsen, samt resultat- och balansräkningen godkändes.
§6 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§8 Styrelsens förlag till verksamhetsplan (bilaga 1) samt budget (bilaga 2) godkändes.
§9 Inga motioner hade inkommit till mötet.
§10 Mötet beslöt att ge ordförande, sekreterare, kassör samt redaktör för ”Spelknäppen”, samma arvoden som tidigare dvs. 950 kr.
§11Mötet beslöt att höja medlemsavgiften till 250 kr/år fr.o.m. 2017.
§12 Val av ny styrelse:
Hans-Ove Forssell, omval 1 år, t.o.m. 2017
Ewa Zwalen, omval 2 år, t.o.m. 2018
Mauri Eira, omval 1 år, t.o.m. 2017
Inga-Britt Hultmar, omval 2 år, t.o.m. 2018
Carin Ehelmsdotter, omval 2 år, t.o.m. 2018
Martin Munter, nyval 1 år, t.o.m. 2017
Staffan Lundmark, tidigare vald 2015, t.o.m. 2017
Eva Maaherra-Lövheim, tidigare vald 2015, t.o.m. 2017
§13 Till revisorer omvaldes Mikael Karlsson samt Åke Furberg. Till ny revisorssuppleant valdes Lasse Hyvönen.
§14 Styrelsen får ta beslut om vilka personer som blir ombud till SSR:s årsmöte.
§15 Mötet utsåg Ulrika Frölander och Carina Bergström till musikaliska ledare.
§16 Till ny valberedning utsågs Johan Lingegård (sammankallande), Ann-Sofie Persson, samt Siw Burman.
§17 Övriga frågor:
 Robert Eklund ställde frågan om vad det innebär för Västerbottens Spelmansförbund om länet i framtiden byter namn till Norra Norrlands län? Detta får framtiden utvisa.
 Susanne Broms framförde en önskan om att styrelsemötesprotokollen skulle läggas ut på hemsidan. Detta ska hädanefter ske.
 Peter Öqvist informerade om en planerad resa till spelmansstämman i Delsbo den 1- 4 juli.
 Rolf Larsson informerade om en spelträff i Ljusvattnet 15-16 juli.
 Stellan Backman informerade om spelmansstämman i Gammelstad 17-19 juni, samt om den återuppståndna spelträffen i Sorsele 1-2 oktober.
 Ulla-Britt Renman informerade om spelmansstämman i Wilhelmina 9-10 juli samt spelträffen i Lycksele den 8 oktober.
 Ulrika Frölander undrade varför man bjuder medlemmar i Västerbottens Spelmansförbund på middag under Burträsksvängen. Hans-Ove upplyste om att det är föreningen Burträsksvängen som bjuder på middagen.
 Thomas Andersson undrar om namnet ”Spelknäppen” verkligen är det bästa namnet på föreningens medlemstidning? Ulla-Britt Renman upplyste om att det första numret av tidningen utkom 1977 och att namnet syftar på pizzicato dvs. när man knäpper på fiolen. Arvid Staaf efterlyste en kort historik om Spelknäppen. Mauri Eira tyckte att det skulle vara bra om alla tidigare nummer av Spelknäppen kunde publiceras på hemsidan. Ewa Zvahlen menade att Spelknäppen var ett bra och könsneutralt namn. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fundera på namnändringsförslaget fram till nästa årsmöte.
 Påminnelse om att stoppdatum för nästa nummer av Spelknäppen är den 15 maj.
 Hans-Ove Forssell frågade årsmötet om vad vi bör göra med de gamla förstoringar som föreningen äger. Staffan Lundmark menade att så länge som originalen inte är lokaliserade ska dessa foton betraktas som original
och bör därför läggas på Folkrörelsearkivet. Mötet gav styrelsen i uppdrag att tänka ut vad som är bäst att göra med dessa foton.
 Erik Stenberg har gett en stor gåva på 40.000 kr till Västerbottens Spelmansförbund. Bidraget går till att starta fonden Gun-Marie och Erik Stenbergs minnesfond. Syftet med fonden är att belöna enskild eller grupp/förening som bidrar till att föra västerbottnisk folkmusik till framtida generationer. Utdelning sker med 3000 kr/år. I år kommer stipendiet att ges till Josefin Lundgren, Emma Stenberg, Maria Lund och Sonja Lund. Förutom den stora summa pengar som föreningen har fått i gåva, ärver även Västerbottens Spelmansförbund samtliga kvarvarande instrument som finns i hans ägo, vid Eriks bortgång. Instrumenten kan lånas ut till behövande eller säljas.
 Erik Stenberg utsågs till hedersmedlem.
”Nyckelharpsspelaren, instrumentbyggaren och kompositören Erik Stenberg har varit en trogen och aktiv medlem i förbundet under många år. Många är de spelmän som under årens lopp fått hjälp med sina instrument av Erik. Under 2016 har han även donerat en stor summa pengar till en minnesfond vilken skall premiera framtida musiker och eldsjälar.”
 Ulrika Frölander fick en hedersplakett.
”Ulrika har i många år, engagerat och oegennyttigt, arbetat för att bevara den genuina Västerbottniska folkmusiken och hålla den levande. Hennes arbete i förbundsstyrelsen har varit mycket engagerat och till stort gagn för medlemmarna i Västerbottens Spelmansförbund.”
 Lena Sparresäter fick Ester & Jon-Erik Öststipendiet på 2000 kr.
” En genuin spelkvinna som lagt grunden till många barns och ungdomars uppväxt i folkmusiken. Lena har varit en viktig länk mellan Musikskolans grupper och det övriga folkmusiklivet i södra länsdelen. ”
Bygdsiljum 10 april 2016
Vid protokollet: Ann-Sofie Persson

Per-Olof Nyman Carina Bergström

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén