Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2020

Plats:   Digitalt via Zoom     26 september  2020   kl. 10

Närvarande: Eva Maaherra Lövheim, Hans-Ove Forsell, Karl-Martin Munter, Inga-Britt Hultmar, Staffan Lundmark, Alva Marander, Arvid Staaf, Jonas Åkerström, Johan Lingegård, Mauri Eira, Mona Stjerndorff, Jonas Eira, Siv Burman, Catarina Abelli, Katarina Jonsson, Anders Aasa, Sten Ellman, Åke Furberg, Örjan Matsson, Kristina Jakobsson Nilsson.

Föredragningslista.

§ 1 
Mötet öppnades av Eva Maaherra L.

§ 2 
Dagordningen. SSR:s möte har varit, varför §16 ströks. Utdelningen av Ester o Jon-Erik Östs stipendium för 2019, flyttas till nästa årsmöte varför även § 20 ströks. Därefter godkändes dagordningen.

§ 3
Mötet befanns vara behörigt utlyst.

§ 4
Mötesfunktionärer:  Till mötesordförande valdes sittande Eva Maaherra L.  Sekreterare valdes sittande, Karl-Martin Munter. Till justerare tillika rösträknare valdes Siv Burman och Jonas Åkerström.

Information från styrelsen:

                      Arrangörsfond

Hans-Ove informerade om en kommande Arrangörsfond där det är avsatt 20 000. Beloppet kan delas ut under tre år. Bilaga 1. (stadgar återfinns på hemsida  P.g.a. corona föreslås tiden förlängas till utgången av 2024. Det inkom en fråga från årsmötet om fonden även ska omfatta digitala arrangemang. Styrelsen tog till sig frågan och ska vid sitt nästa möte ta upp frågeställningen i en positiv anda. Frågan om att starta en motsvarande fond för kortare kurser utreds av styrelsen och förslag på regelverk presenteras vid nästa årsmöte.

                      VSFs  motion till SSRs årsmöte.  Se Bilaga 2

  SSR ställer sig positiv till motionen och kommer med förslag i den riktningen till kommande årsmöte.

                      Spelknäppens nya Layout

För att få tydligare information om tidningens innehåll redan från framsidan, utarbetar redaktör Arvid och ordförande Eva ett förslag som förväntas tas i bruk från Nr 1, 2021.

§ 5  
Verksamhetsberättelse för 2019                         Bilaga 3      

Styrelsen har haft 2 fysiska och 2 distansmöten. Nytt för året var en helgkurs i samband med årsmötet i Burträsk ledd av Ulrika Fölander och Johan Lingegård. Andra aktiviteter där VSF funnits med har varit UmeFolk, Folkmusik i sommarnatten, Burträskkursen, Kvarken Folk, Hög Tid, Sorselestämman och höstkursen. Se bilagan för detaljer.

                      Resultaträkning                                                          Bilaga 4      

Rörelseresultatet blev ett överskott på 6 118 kr.

Balansräkning                                                             Bilaga 5

Vi noterar rekordstora tillgångar främst tack vara projektet Hög Tid som gav ett resultat till Johannes Renströms Minnesfond på 173 897.  Kassören informerar om att mindre grupper kopplade till kulturens via VSF och som saknar egna organisationsnummer kan sköta fakturering etc. via VSF mot en kostnad på 10% som stannar i förbundet och som används till att utveckla folkmusiken.

 Årsmötet godkände därefter Verksamhetsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning.

§ 6
Revisor Åke Furberg presenterade revisionsberättelsen och godkände tillsammans med vår externe revisorGöran Lindgren resultat och balansräkningarna utan anmärkningar.             Bilaga  6

§ 7 
Årsmötet beslöt därefter att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 8
Verksamhetsplan och Budget                                Bilaga  7

Verksamhetsplanen var bra och godkändes men p.g.a. pandemin   har bara styrelsens distansmöten och Spelknäppen fungerat.  Budget.  Den planerade kurshelgen i samband med årsmötet i Lycksele blev  inte av så det beräknade underskottet på -22 000 blir i stället ett noll resultat trots att vi köpt in reklammaterial för ca 18 000. Kulturens har även gett föreningen ett coronastöd på 10 000.

Kassören meddelar de utebliva satsningarna 2020 flyttas till 2021 vilket innebär att nästa års budget tros gå med minus. Det är pengar vi har och som vi investerar i våra medlemmar. Därefter godkändes Verksamhetsplan och Budget.

§ 9
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 10
Årsmötet beslöt att arvodet till styrelsemedlemmar ska ligga på den av skatteverket beslutade högsta nivå för skattebefrielse. För närvarande 1000 kr.

§ 11 
Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna ska vara oförändrade d.v.s barn upp till 12 år är gratis, ungdom mellan 13-18 år betalar halv vuxenavgift och vuxna från 19 år betalar 250 kr per år.

§ 12
Mötet valde följande  styrelse:  Ordförande: Eva Maaherra Lövheim 1 år.
Ledamot omval  2 år: Alva Marander, Inga-Britt Hultmar, Karl-Martin Munter.
Kvar på 1 år: Hans-Ove Forsell, Jeanette Sehlstedt, Staffan Lundmark.        

§ 13
Val av redaktör. Mötet beslöt välja Arvid Staaf till redaktör för Spelknäppen.

§ 14
Till redaktör för hemsidan valdes Jonas Eira.  Hans-Ove får göra uppdateringar av kalendarium och enklare uppgifter. Han påminner  även om att medlemmar kan skicka in t.ex bilder för publicering på hemsidan då vi har stort outnyttjat utrymme.

§ 15
Val av revisorer. Mötet valde Åke Furberg (intern) och Göran Lindgren (extern) till revisorer.

§ 17
Mötet valde Carina Bergström och Ulrika Frölander till musikaliska ledare.        

§ 18
Mötet valde Mauri Eira, Siv Burman och Jonas Åkerström till valberedning, med Siw Burman som sammankallande.

§ 19
Övriga frågor: Styrelsen ska se över rutiner för minnes och tackartiklar om spelmän som lämnar oss av ålder och sjukdom. Förslag kom på att utöka reklamsortimentet med en kopp eller kåsa med VFS loga. 

§ 21
Mötet avslutades.

PROTOKOLLET JUSTERAS

  K-M munter                                                          Siv  Burman                                Jonas Åkerström

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén