Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2017

ÅRSMÖTES PROTOKOLL 2017 VÄSTERBOTTENS SPELMANSFÖRBUND
Plats: Kafé Station Umeå Tid: kl. 12.00 25 februari 2017
§1 Ordförande Hans-Ove Forsell öppnade årsmötet och genomförde upprop. Antalet deltagande medlemmar räknades till 39. En god siffra.
§2 Den föreslagna dagordningen godkändes.
§3 Mötesdeltagarna ansåg mötet vara behörigt utlyst.
§4 Val av mötesfunktionärer.
Till dagens mötesordförande valdes Lars-Göran Hultmar.
Till sekreterare valdes Karl-Martin Munter.
Till justerare valdes Lasse Hyvönen och Ann-Sofie Persson som tillsammans med ordförande ska justera protokollet.
Under punkten informerade även förbundets sittande ordförande Hans-Ove om styrelseaktiviteter som ligger utanför Verksamhetsberättelsen. Bl.a. har styrelsen förslagit Zornmärkesjuryn att tilldela Siw Burman guldmärket.
Styrelsen har även lagt en motion till Sveriges Spelmäns Riksförbunds årsmöte som hålls i Skellefteå 1-2 april, att SSR föreslår Svenska folkdansringen (som ”äger” Zornmärkesnämnden) ändringar i regler kring vilka instrument som får användas vid uppspelning för Zornmärke. Mauri Eira konstatera att t.ex. kromatiskt dragspel och trall inte är godkända musikformer för Zornjuryn. Han konstaterar vidare att de svårtydda regler som finns idag skrevs för c:a 100 år sedan utifrån den tidens syn på folkmusik och därför behöver revideras och anpassas till vår tid. En vitt spridd åsikt idag.
§5 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Hans-Ove och godkändes av mötet. Bilaga 2.
Resultat och balansräkning föredrogs av Hans-Ove och godkändes av mötet. Ekonomin har stadigt förbättrats och är idag bra. Styrelsen har haft stor nytta främst av den nya fonden Audrey och Lars Norbergs Fond och även Sven Sikströms fond för att balansera underskott. Bilaga 3.
§6 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Furberg och godkändes av mötet.
Bilaga 4.
§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet, trots bristande förmåga att betala medlemsavgiften hos vissa styrelseledamöter.
§8 Verksamhetsplan och budget. Bilaga 5.
Hans-Ove redogjorde för det kommande året. Viktiga händelser är SSR:s årsmöte i Skellefteå 1-2 april som Västerbottens Spelmansförbund står som värd för. Bl.a. kommer Thomas Andersson att underhålla SSR:s delegater, ett arrangemang som även våra medlemmar kan få ta del av. Information om program under helgen finns på vår hemsida/facebook och kommer även att finnas i kommande nummer av Spelknäppen
Mentorsutbildning 21 juli på Burträsksvängen. Anmälan och information kan fås av Mauri Eira.
Året kommer även att präglas av förbundets 70-års jubileum.
Verksamhetsplanen budgeten godkändes av mötet.
§9 Motioner till årsmötet Bilaga 6.
Klimatfrågan är vår tids största fråga. Om fler människor byter sina bensindrivna hobbys mot folkmusik som ju är fossilfri, så bidrar det till kampen för en bättre miljö. Eva Zwahlens föreslår i sin motion att vi försöker att ta radions P4 till att hjälpa för att profilera vår verksamhet som just miljövänlig och fossilfri. Den är ju även friskvårdande. Mötet fann detta kul och tillstyrkte motionen.
§10 Arvoden till styrelseledamöter
Förslaget att fortsätta betala ett årsarvode på 950 kronor till ordförande, kassör, sekreterare och redaktör godkändes av mötet
§11 Medlemsavgift
Mötet godkände förslaget att låta medlemsavgiften på 250 kr för vuxna, 50 kr för barn 13-18 år, ligga kvar oförändrad.
§12 Val av styrelse
Mötet beslutade följande:
Ordförande Eva Maaherra-Lövheim 1 år
Kassör Hans-Ove Forssell 1 år
Sekreterare Karl-Martin Munter 2 år
Ledamot Mauri Eira 1 år
Ledamot Staffan Lundmark 2 år
Ledamot Inga-Britt Hultmar – 2018
Ledamot Carin Ehelmsdotter – 2018
Ledamot Eva Zwahlen – 2018
Nya ordförande välkomnades och fick berätta lite om sina tankar, bland annat att få styrelse och medlemmar att hitta på aktiviteter och vara mer delaktiga. Helst sprida aktiviteter ut i hela länet. Även förre ordföranden Hans-Ove Forsell fick ett litet tack för sina insatser. Hans reflektioner över 2016 och tankar om framtiden finns att läsa som Bilaga 7.
§13 Redaktör, Spelknäppen Arvis Staaf 1 år
§14 Webredaktör Ulf Thorstensson 1 år
§15 Val av revisorer Mötet beslöt enligt valberedningens förslag:
Revisor extern Göran Lindgren 1 år. Revisor Åke Furberg 1 år
Rev. Suppleant Birgitta Karlsson 1 år
§16 Val av ombud till SSRs årsmöte
Mötet beslutade delegera ärendet till styrelsen för beslut.
§17 Val av musikaliska ledare
Mötet beslutade utse Carina Bergström 1 år Ulrika Frölander 1 år
§18 Valberedningen
Mötet beslutade utse Siv Burman 1 år, Johan Lingegård (kallar) 1 år
Peter Öqvist 1 år
§19 Stadgeändring Ester & Jon Erik Östs fond Bilaga 8
Förslag finns att stryka kravet på medlemskap för stipendiater. Mötet beslutade enligt förslaget.
§20 Stadgeändring Västerbottens Spelmansförbund Bilaga 9
Ändringen gör styrelsens arbete enklare och säkrare. Mötet beslutade enligt förslaget. Här påpekades att de som saknar internet kan få information och kallelser via brev som alternativ till dagens digitala kommunikationsformer. Information om detta kan gå ut via Spelknäppen eller brevutskick med inbetalningskort för medlemsavgiften.
§21 Utnämnande av hedersmedlem
Mötet beslutade utse Lars Norberg till hedersmedlem i Västerbottens spelmansförbund. Han gillar folkmusik och tycker förbundet gör ett bra jobb med att hålla vår kultur levande så han skänkte 50 000 till en ny fond.
§22 Övriga frågor
Åke Furberg tycker att det är svårt att få medlemmar att ställa upp som allspelsledare och uppmanar alla som kan, att tacka ja till sådana uppdrag.
§23 Ester & Jon-Erik Östs fond
Mötet beslutade att 2016 års stipendium ur Ester & Jon-Erik Östs minnesfond tilldelas Herman Larsson. Stipendiesumman är 2000 kr och motiveringen lyder:
Med en outtröttlig energi har han under ett stort antal år sått folkmusikaliska frön hos både gammal och ung. Eldsjälar som Herman Larsson är den grund och det fundament som vår folkrörelse vilar på och hans insatser för den Västerbottniska folkmusiken kan inte nog berömmas.
§24 Mötets avslutande
Mötesordförande Lars-Göran tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet med en uppmaning till alla att ”försöka dö ung …….. men så sent som möjligt”
Umeå dag som ovan


Lasse Hyvönen Ann-Sofie Persson Hans-Ove Forssell

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén