Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2018

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018 för Västerbottens Spelmansförbund
Plats: Hotell Toppen, Storuman 15 april 2018 kl. 12.00
§1 Mötet öppnades av ordf. Eva Maaherra-Lövheim
Deltagarlista 20 st se bilaga 1
§2 Dagordningen godkändes av mötet.
§3 Årsmötet bedömdes vara behörigt utlyst.
§4 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Hultmar, sekreterare sittande
K-M Munter samt justerare/rösträknare
Johan Lingegård och Jonas Eira
Under en kort ajournering brast mötesordförande ut i en hyllningssång till långa lyckliga äktenskap i guldklassen under temat I´m in the mood for love” förtjänstfullt ackompanjerad av Mona, Mauri och Jonas. Därefter återupptogs årsmötet.
§5 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Eva M. L. bilaga 2
Resultat och Balansräkning föredrogs av Hans-Ove. bilaga 3
Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes av mötet.
§6 Revisionsberättelsen förmedlades av Hans-Ove. Vår externa revisor Göran Lindgren och assisterande revisor Åke Furberg fann inget att anmärka på varför resultat och balansräkningen fastställdes. bilaga 4
§7 Mötesdeltagarna gick på revisorernas linje och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§8 Styrelsens verksamhetsplan föredrogs av ordförande Eva M.L. Budget finns på resultaträkningen bilaga 3. Eva påminde om att extra pengar för kursverksamhet har lagts in i budget som alla medlemmar kan söka till egna lokala kurser. Mötet godkände verksamhetsplan och budget. bilaga 5
§9 Inga motioner har inkommit.
§10 Mötet beslutade att ett arvode på 950: – fortsatt ska betalas ut till ordförande, kassör, sekreterare samt redaktör för spelknäppen. Beslut togs även att hemsida/webredaktören arvoderas med 950: – från och med 2019.
§11 Mötet bestämde medlemsavgift för vuxna till 250: – medan ungdomsavgiften höjs till 125: – från och med 2019 för att täcka ökade avgifter till SSR.
§12 Val av styrelse.
Enligt stadgar väljs kassör och några ledamöter udda år medan sekreterare och några ledamöter väljs jämna år. Mötet valde enligt följande. Väljs år
Ordförande Eva Maaherra L. 1år 2019 Kassör Hans-Ove Forsell 1år 2019 Sekreterare (otakt) K-M Munter 1 år kvar 2020
Ledamot Mauri Eira 2 år 2020 Ledamot Staffan Lundmark 1 år kvar 2019 Ledamot Inga-Britt Hultmar 2 år 2020
Ledamot Mona Stjerndorff 1 år 2019
§13 Till redaktör för medlemstidningen valdes Arvid Staaf.
§14 Till redaktör för hemsidan valdes Alva Granström.
§15 Till revisorer valdes Göran Lindgren och Åke Furberg. Till revisorssuppleant valdes Lennart Jonsson.
§16 Mötet överlåter till styrelsen att välja ombud till SSR
§17 Till musikaliska ledare valdes Carina Bergström och Ulrika Frölander.
§18 Till valberedningen valdes Siw Burman och Eva Zwahlen. Sammankallande är Eva Z.
§19 Mötet fastställde ändringar i Ester & Jon-Erik Östs Minnesfond § 3 enligt styrelsens förslag. Strykning av medlemskrav. bilaga 6
§20 Mötet fastställde ändringar i VSF:s ordinarie stadgar enligt styrelsens förslag. bilaga 6
§21 Inga övriga frågor hade anmälts.
§22 Västerbottens Spelmansförbunds hedersplakett tilldelades Eva Söderström.
§23 Ester & Jon-Erik Östs stipendium för 2017 tilldelades Björn Hägglund
§24 Därefter avslutade Lars-Göran årsmötet 2018.
Protokollet justeras
……………………………………………… ……………………………………………..
Johan Lingegård Jonas Eira

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén