Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmöte 2013-02-23

1 §            Mötets öppnande

Hans-Ove öppnade mötet och hälsade oss välkomna till ett historiskt möte eftersom så många medlemmar var närvarande. Därefter parentation med en tyst minut för de två medlemmar som gått bort under året. De avlidna var Einar Samuelsson och Artur Almgren.

2 §            Dagordning

                      Årsmötets dagordning godkändes.

3 §            Mötets utlysande

                      Mötets behöriga utlysande godkändes.

4 §            Medlemsupprop

60 medlemmar var närvarande på mötet.

5 §            Mötesfunktionärer

 1. Peter Öqvist valdes till mötesordförande.
 2. Elinor Mörtzell valdes till sekreterare för mötet.
 3. Martin Munter och Lars Hyvönen valdes till justerare, tillika rösträknare.

6 §            Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2012 (bilaga 1) upplästes, godkändes och lades till handlingarna. Under året har 23 nya medlemmar tillkommit.

7 §            Resultat- & balansräkning

Resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2012 (bilaga 2) upplästes, godkändes och lades till handlingarna. Föreningen har ett överskott på 12 000 kr.

8 §            Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Revisorernas föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

9 §            Ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

10 §          Verksamhetsplan

                Januari – styrelsens arbetshelg, inspelning av CD/dokumentation av Gammal-Ung

                      Februari – årsmöte

                      Våren – slutredovisning av projekt ”Gammal-Ung” till Region Västerbotten

                      Hösten – projekt ”folkmusiken kommer till skolan”

                      Fyra nummer av Spelknäppen

                      Ev. halvårsmöte

                      Ev. kurs

Styrelsen har tagit principbeslut om att årsmötet 2014 ska vara i Södra Lappland.

                      Mötet godkände verksamhetsplanen.

11 §          Budget 2013

Styrelsens förslag var att vi nästa år använder årets överskott på 12 000 kr genom att planera och budgetera för ett underskott på motsvarande summa (alltså budget –12 000 kr). Budgeten för 2013 fastställdes enligt styrelsens förslag. Planer finns på att trycka upp nya tröjor med föreningens logga. Vi väntar ett bidrag på 50 000 kr från Region Västerbotten inför höstens projekt.      

12§           Ersättningar

Mötet beslutade att ersättningar till ordförande, sekreterare, kassör och redaktör ska vara oförändrat, dvs 950 kr per år.

13 §          Medlemsavgift 2014

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs ungdom upp till 12 år gratis, ungdom 13-18 år 50 kr, 19 år och uppåt 200 kr.

14 §          Val

 1. Ordförande                   Hans-Ove Forssell               omval 1 år
 2. Sekreterare                  Elinor Mörtzell                    omval 1 år
 3. Ordinarie ledamot         Eva Maaherra-Lövheim        omval 2 år
 4. Suppleanter                  Mauri Eira                           omval 1 år

Staffan Lundmark               omval 1 år

Johan Lingegård                  omval 1 år

 • Revisorer                      Åke Furberg                        nyval 1 år

Mikael Karlsson                   nyval 1 år

                            Suppleant                      Birgitta Karlsson                 nyval 1 år

 • Redaktör                       Ulrika Frölander                  omval 1 år
 • Ombud till SSR

Ordförande och en styrelsemedlem brukar företräda förbundet, men det kan ju hända att någon annan medlem är intresserad att vara ombud. Årsmötet gav styrelsen mandat att välja ombud.

 • Musikledare

Mötet valde Ulrika Frölander och Eva Maaherra Lövheim. Musikledarens uppgift diskuterades, kan t.ex. ta fram låtar till kurser.

 1. Valberedning

Mötet nominerade och valde Peter Öqvist (sammankallande), Arvid Staaf och Göran Ceder.

15 §          Redovisning av projekt Gammal – Ung

Mauri Eira redovisade projektet som bygger på en idé av Eva Maaherra-Lövheim. Det har varit fantastiska möten och kurser – ingen har varit den andra lik. Medel har erhållits från Region Västerbotten. Styrelsen har spelat in en CD med låtar från kurserna och ett nothäfte har framställts.

När det gäller höstens projekt ”folkmusiken kommer till skolan”, så finns ambitionen att visa folkmusik på ett bra sätt. Det går att använda ”dragspelskonceptet från Malå” där Mauri gick in som pedagog och dragspelsklubben fortsatte arbetet med att lära ungdomarna att spela. 33 elever i åk 3 deltog, 28 var intresserade att lära sig spela dragspel och 20 elever spelar nu.

16 §          Utvärdering av Gammal-Ung

Johan Lingegård redovisade utvärderingen av projektet. Ungdomarna tyckte att projektet hellre borde haft ett namn som motsvarar ”erfaren möter oerfaren”. De önskade även att de ”gamla” varit med på samma villkor som ungdomarna, t.ex. tagit del i kurserna och gemenskapen i samband med detta. I övrigt var de nöjda.

17 §          Stadgeändring av Ester och Jon-Erik Östs fond

Mötet beslutade att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag och det beslut som togs på halvårsmötet 2012, dvsmed det förbehållet att korrektur görs samt en förtydligande ingress där det ska framgå att det är förbundets ungdomar som ska gynnas”. (utdrag ur protokoll 2012-09-29)

18 §          Övriga frågor/diskussion

 • P-O: En eloge till Ulrika Frölander för arbetet med Spelknäppen!
 • Ulrika: Spelknäppen blir vad vi alla gör den till!
 • Mauri: Utbilda musikledarna till en mera aktivt sammankallande roll? Utbildningsprojekt/idéer ges till musikledare eller styrelse. Resurser finns att tillgå hos musik- och kulturskolan.
 • Carina: Ville ge styrelsen en applåd och informera om att Sorsele folkmusikvecka ändrats till vecka 40.
 • Siv: Gamlestad 40:e stämma i år. Spelmännen är artisterna. Konsert med JP Nyström och Norrlåtar.
 • Åke: spelning Navet Burträsk nästa lördag.
 • Ann-Sofie: Ge styrelsen i uppdrag att ställa krav på att varje musikskola anställer folkmusikpedagog.
 • Bertil: Spelträff 26 juli Bispgården.
 • Katarina: Jobbar i kulturskolan, men verksamheten rör sig mot studieförbund. TIPS: samarrangemang med studieförbund!
 • Herman: Tidigare försök med folkmusik i skolan föll på lärarna. Inspirerande att lära sig musik från sin egen hembygd.
 • Lars-Gunnar: Efterlyser små dragspel. Kulturnämnden i Malå tillskjuter medel.
 • Thomas: Viktigt hur folkmusiken presenteras när man ska möta barn och ungdom. Konkreta förslag – ett färdigt koncept behövs.
 • Herman: Dela med sig av lokal musik till musikskolans lärare.
 • Mauri: Att handskas med elever – låg ribba, kul, skojfriskt samt att vanliga folkmusiker visar upp sig. Fråga musikledarna på orten om intresse finns för samarbete med VSF.
 • Staffan: ”Kulturen att förvärva” – låthäften sen 30-talet där låtar från vår region finns. MEN fortfarande finns pussel att lägga. Spara därför gamla nottryck, fotostatsamlingar och handskrivna notsamlingar!


19 §          Mötets avslutande

                Peter avslutade årsmötet 2013 och önskade styrelsen lycka till i sitt arbete.

_________________________                                   ___________________________

Elinor Mörtzell, sekreterare                                           Peter Öqvist, mötesordförande

_________________________                                   ___________________________

Martin Munter, justerare                                               Lars Hyvönen, justerare

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén