Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2012

Västerbottens spelmansförbunds årsmöte i Rökå lördagen den 31 mars 2012.

Protokoll

 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat

       Parentation

Ordförande förslår en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.

Herman Selqvist, Lennart Jaktlund, Henrik Fransson, Eskil Näslund och

Bengt Olofsson.

 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

 1. Mötets utlysande

Det kom upp att mötet inte var behörigt utlyst pga att kallelse och föredragningslista saknats i Spelknäppen. Ordförande erkände att så var fallet och frågade mötet om man ändå kunde erkänna att mötet var behörigt utlyst.

Beslut:

Medlemmarna beslutade att mötet ändå kunde genomföras.

 1. Medlemsupprop

31 medlemmar närvarande

 1. Val av mötesfunktionärerP-O Nyman valdes till mötesordförandeUlrika Frölander valdes till mötessekreterareArvid Staaf och Carina Bergström valdes till justeringsmän tillika rösträknareUlrika Frölander valdes till pressreferant
 1. Föredragning av verksamhetsberättelse

Hans-Ove Forssell föredrar verksamhetsberättelsen

Det kom in synpunkter på hur verksamhetsberättelsen var utformad och att styrelsens framtidsvisioner inte skulle finnas med.

Det kom även fram att den inte var underskriven av styrelsen.

Beslut:

Verksamhetsberättelsen godkändes inte, utan styrelsen fick i uppdrag att omarbeta den.

 1. Föredragning av Resultat och Balansräkning

Hans-Ove Forssell föredrar Resultat och Balansräkning. Förbundet har ett överskott på 7017 kr.

Beslut:

Lades till handlingarna

 1. Föredragning av revisionsberättelse, samt beslut om fördelning av överskott

Göte Långström föredrog revisorernas berättelse.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut:

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

 1. Budget 2012

Hans-Ove Forssell föredrog budget 2012.

Beslut:

Årsmötet godkände budget för 2012.

 1. Beslut om ersättningar till styrelsen

Beslut:

Oförändrat (950 kr till Ordförande, Kassör, Sekreterare och redaktör)

 1. Medlemsavgift 2013

Beslut:

Oförändrat (0-12 år gratis, 13-18år  50 kr, 19år och uppåt 200 kr)

 1. Val av styrelse

a) Ordförande                     Omval Hans-Ove Forssell                       1 år

b) Kassör                            Omval Eva Zwahlen                                2 år

c) Ledamot                         Omval Ulrika Frölander                          2 år

d) Suppleant                       Efter sluten omröstning

                                           Nyval Staffan Lundmark                         1 år

                                           Nyval Mauri Eira                                     1 år

                                           Nyval Johan Lingegård                           1 år

 1. Val av revisorer

                                           Omval Karl-Assar Vestman                    1 år

                                           Omval Göte Långström                           1 år

                                           Nyval Birgitta Karlsson                           1 år

 1. Val av redaktör för Spelknäppen

Omval Ulrika Frölander                          1 år

 1. Val av musikledare

Omval Ulrika Frölander                          1 år

Omval Eva Maherra-Lövheim                1 år

 1. Val av valberedning                                                                                   

Omval Ann-Charlott Wikström               1 år

Nyval Mona Eriksson                              1 år

Nyval Arvid Staaf                                    1 år

 1. Val av representanter till SSR

Beslut:

Styrelsen får mandat att utse representanter till SSR:s årsmöte

 1. Förändringar av Jon-Erik Och Ester Öst minnesfond

Ordförande lade fram förslag på förändringar i stadgarna.

Årsmötet kunde inte ta beslut i frågan. Tyckte att man skulle få mer tid att läsa igenom

Beslut:

Frågan remitteras till att tas upp i Spelknäppen för att medlemmarna ska få läsa igenom.

Därefter skall det tas upp på två efterföljande medlemsmöten för beslut.

 1. Övriga frågor

Kurser och ungdomar

Under övriga frågor kom det fram förslag på hur vi skall locka ungdomar. En del tyckte att man skulle ha kurser för att få fram särarten på folkmusiken. Att man skulle visa sig på skolor och att ha täta återkommande träffar.

En del tyckte att man skulle spela och umgås på fler platser i länet, synas och locka in fler spelmän, både unga och gamla.

Andra tyckte att det var viktigt att ta hand om de yngre spelmännen på ett bra sätt så att man inte skrämmer iväg dessa.

Projektgrupp Gammal -Ung

Siv Burman

Carina Bergström

Mauri Eira

 1. Mötets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras:

_______________________________________________________________

                      Carina Bergström                                            Arvid Staaf

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén