Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmöte 2011-04-02, Ostens hus i Burträsk

1 §            Mötets öppnande

Ulla-Britt öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Därefter parentation med en tyst minut för de fyra medlemmar som gått bort under året. De avlidna var Hans-Olof Eriksson, Uno Lindgren, Eskil Näslund och Henrik Fransson.

2 §            Dagordning

                      Årsmötets dagordning godkändes.

3 §            Mötets utlysande

                      Mötets behöriga utlysande godkändes.

4 §            Medlemsupprop

Närvarande medlemmar fick registrera sig på en deltagarlista. 35 medlemmar var närvarande på mötet.

5 §            Mötesfunktionärer

 1. Vid val av mötesordförande föreslog mötet Anita Johansson och P-O Nyman. Det gick inte att avgöra vilket förslag som vann via acklamation. Mötet begärde votering med handuppräckning som visade 13 röster för P-O Nyman respektive 15 röster för Anita Johansson som därmed blev vald till ordförande vid årsmötet.
 2. Sittande sekreterare, Elinor Mörtzell valdes till sekreterare för mötet.
 3. Bengt Granström och Britt-Louise Olofsson valdes till justerare, tillika rösträknare.
 4. Hans-Ove Forssell valdes till pressreferent.

6 §            Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2010 (bilaga 1) upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

7 §            Resultat- & balansräkning

Resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2010 (bilaga 2) upplästes och lades till handlingarna.

8 §            Revisionsberättelse, samt beslut om fördelning av överskott

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Revisorernas föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året samt att överskottet på 2593 kr läggs till nästa års kassa. Beslutades att 2593 kr överförs till 2011 års balansräkning

9 §            Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

10 §          Budget 2011

Budgeten för 2011 fastställdes enligt kassörens förslag.

11 §          Bikupediskussioner

För att klargöra förutsättningar och lägga en grund för kommande diskussioner, gjorde Ulla-Britt Renman följande redovisning:

Geografiskt sett har vi ett stort upptagningsområde och det är långa avstånd mellan medlemmar/spelgrupper.

Förbundets ca 150 medlemmar är fördelade enligt följande:

Umeå med kranskommuner                        55

Skellefteå och mellanbygden                    35

Inlandet                                                    40

Utom länet                                                20

Mellan åren 1987 och 2011 har VSF haft årsmöte på följande orter (antal gånger inom parentes):

Lycksele (5)

Skellefteå (5)

Vännäs (3)

Dorotea (2)

Malå (2)

Balsjö (1)

Burträsk (1)

Lövånger (1)

Norsjö (1)     

Sorsele (1)

Umeå (1)

Vindeln (1)

Åmsele (1)

För mera detaljerad information, se bilaga 3.

Mötets deltagare delade upp sig i tre grupper och diskuterade följande frågor:

Grupp 1: Jon-Erik Öst-fonden och ungdomsfrågor:

Vid diskussion om Öst-fonden ansåg gruppen att det ska undersökas hur vi kan placera pengarna för bästa avkastning. Även kolla upp var originalstadgarna finns.

När det gäller att locka ungdomar till förbundet, kom gruppen med följande förslag:
                      – Ta kontakt med musikskolor och spela med eleverna

 –  Ordna öppet hus/spelstuga och bjuda in eleverna

–  Erbjuda gratis medlemsskap ev. 1 år

–  Berätta vilka fördelar man får om man blir medlem (ssr,    instrumentförsäkring, kurser genom ssr osv)

Grupp 2: Aktiviteter och samarbete:

                      Diskussionen i denna grupp koncentrerades kring tre punkter.

 1. Samordning när det gäller stämmor i länet. VSF bör ordna en träff med arrangörer för att undvika krockar m.fl. saker som kan behöva diskuteras.
 2. Hemsidan. Viktigt att den hålls aktuell och/eller att den helt görs om. För att den ska hållas aktuell krävs aktiva medlemmar som skickar in bidrag, speciellt när det gäller arrangemang men även annat – bilder, noter, länkar till andras hemsidor, filmklipp eller annat vi anser viktigt och/eller attraktivt.
 3. Förslag att som vinteraktivitet anordna budkavle med spelträffar för oss spelmän. Budkavle för hållbar lösning – att inte samma personer ska stå som arrangörer varje gång. Detta är ett sätt att få utbyte mellan spelgrupperna. Ett annat sätt kan vara att annonsera i spelknäppen om var och när våra spelgrupper har sina övningstillfällen.

Grupp 3: Elitism kontra spelmansförbundet:

Den musik som vi spelar bygger på tradition och VSF ska enligt stadgarna, främja denna musikform i sitt arbete. Eva Swalén skrev i senaste Spelknäppen artikeln ”Idén om ett Farmarlag” som handlade om att det kan vara svårt att som nybörjare komma med i ett rutinerat spelmanslag. Därför har de i Dorotea bildat ett farmarlag där spelmän kan växa tillsammans och bli skickade att så småningom ingå i ”stora” spelmanslaget. Denna artikel låg som grund för diskussionen.

Positivt                                                     Problem

 • Musiken går över gränser, t.ex.           –    Att vissa ska leva på musiken

      ålder                                                   –    Dålig respons i TV

 • Kunniga spelmän som anpassar sig        –    Eliten premieras

      till novisers nivå                                  –    Svårt med tävlingar

 • Går bra att spela tillsammans med      –    Spelmän olika kunniga

      Jämtlands och Norrbottens spelmän

 • Bra med tävlingar

Som sammanfattning menar gruppen att det allra viktigaste är att träffas, spela tillsammans och ha roligt! Däremot är man inte för tävlingar – vad är det som bedöms? Å andra sidan måste eliten ju få finnas och det är bra att de genom sitt musicerande syns och hörs i media. Det är som Vasaloppet – släpp iväg eliten, så får vi andra komma oss fram i den takt vi vill och klarar av! 

Efter bikupediskussionerna ajournerades mötet 20 minuter för kaffe.

12 §          Ersättningar

 1. Mötet beslutade att ersättningar till ordförande, sekreterare, kassör och redaktör ska vara oförändrat, dvs 950 kr per år.
 2. Mötet beslutade att ersättning till övriga funktionärer också ska vara oförändrat, 0 kr per år.
 3. Reseersättningen beslutades till 18:50 kr per mil.

13 §          Medlemsavgift 2012

Medlemsavgiften för 2011 är 200 kr. Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften oförändrad 2012, men att ungdom upp till 12 år får medlemskap gratis samt att ungdom 13-18 år får betala 50 kr i medlemsavgift.

14 §          Val

Hans-Ove Forsell begärde att få göra en personlig presentation, innan valet, vilket medgavs. Ordföranden lämnade även ordet till Ulla-Britt Renman för en personlig presentation.

 1. Styrelseledamöter

När det gällde ordförande 1 år, föreslog valberedningen Ulla-Britt Renman, omval. P-O Nyman nominerade Hans-Ove Forssell. Mötet beslutade att sluten omröstning utan föregående acklamation skulle genomföras. Sluten omröstning via medlemsupprop genomfördes.

Mötet ajournerades 10 minuter för rösträkning.

Rösträknarna meddelade att Forssell erhållit 21 röster medan Renman fått 14, alltså valdes Hans-Ove Forssell som ordförande, 1 år.

Valberedningens förslag på ledamöter, 2 år var Birgitta Karlsson, kassör och Elinor Mörtzell, sekreterare. När Ulla-Britt Renman inte blev vald som ordförande ville Birgitta inte sitta kvar i styrelsen.

Mötet föreslog Eva Maaherra Lövheim eller Ewa Zwahlén i Birgittas ställe. Mötet ajournerades 10 minuter för att komma i kontakt med någon av ovanstående personer för samtycke.

Eva Maaherra Lövheim accepterade styrelseposten men avböjde kassörskapet. Mötet enades om att välja två ledamöter, varav ingen kassör; Eva Maaherra Lövheim, nyval och Elinor Mörtzell, omval. Förbundet står alltså utan kassör. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att lösa problemet. Om det inte lyckas ska nytt årsmöte utlysas.

Mötet gick på valberedningens förslag och valde Ewa Swahlén, Jan Söderström och Marie Burstedt som suppleanter, 1 år.

 • Revisorer

Mötet valde Karl-Assar Westman och Göte Långström som ordinarie revisorer, samt Birgit Lundberg som ersättare. Samtliga omval.

 • Redaktör för Spelknäppen

Ulrika Frölander, omval, valdes till redaktör för Spelknäppen.

 • Musikledare

Valberedningens förslag till musikledare var Ulla-Britt Renman, ordinarie samt Ulrika Frölander, ersättare. Ulla-Britt Renman avböjde. Mötet valde Ulrika Frölander som ordinarie spelledare och Eva Maaherra Lövheim som ersättare.

 • Ombud till SSR:s årsmöte

Denna punkt utgick då det var för sent att lämna in anmälan till SSR.

 • Valberedning

Mötet nominerade och valde Ulla-Britt Renman, sammankallande, Ann-Charlotte Wikström och Martin Alperud till valberedning.

15 §          Övriga frågor

 • Instrumentförsäkringen

Man måste vara medlem i VSF för att ta del av försäkringen.

Instrumentet ska vara värderat.

Det finns en länk på hemsidan till information och blanketter.

Kassören håller i försäkringsfrågorna.

 • Skrivelse

Björkstalaget (folkdanslag i Umeå) kommer att delta på Nolia 6-14 augusti. De vill gärna ha hjälp av andra spelmän och dansare från länet. Intresserade kan ringa Tage Nilsson 090-109583.

 • Förbundets medlemskap i SSR kostar 50 kr per medlem och år. Detta utgör en förhållandevis stor del av utgifterna. Årsmötet 2009 i Balsjö diskuterade detta och kom fram till att man ville stå kvar i SSR, trots att man inte får så mycket mera än tidningen ”Spelmannen” för pengarna. De som diskuterat ungdomsfrågor detta möte, tyckte även de, att det kan finnas fördelar att vara med i SSR när det gäller ungdomar.

16 §          Mötets avslutande

Ulla-Britt tackade alla som ställt upp och kommit till årsmötet. Hon ville även förmana nya styrelsen och menade att det kan vara bra att tänka efter innan man börjar göra olika saker. Som länsorganisation bör man vara försiktig med att samarbeta med någon specifik förening, utan värna om hela länet. Hon tackade även Anita som varit mötesordförande och önskade den nya styrelsen lycka till.

Mötets ordförande Anita Johansson, tackade Ulla-Britt Renman och Birgitta Karlsson för de år de arbetat i styrelsen och önskade den nyvalda styrelsen lycka till i arbetet.

Hans-Ove Forsell meddelade att uppvaktning till avgående ledamöter görs vid ett senare tillfälle, dock avböjde Ulla-Britt Renman detta.

Därefter avslutade mötesordföranden årsmötet

_________________________                                   ___________________________

Elinor Mörtzell, sekreterare                                           Anita Johansson, mötesordförande

_________________________                                   ___________________________

Bengt Granström, justerare                                            Britt-Louise Olofsson, justerare ument,c+”.”+

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén