Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmöte för Västerbottens Spelmansförbund Tid: Lördag 28 mars 2015
Plats: Munkvikens Lägergård

1 Mötets öppnande samt upprop
Ordförande Hans-Ove Forssell hälsade till årsmötet som hade samlat 30 deltagare med lättsam inledning och förklarade mötet öppnat.
Upprop av medlemmarna genomfördes och samtliga anmälda var närvarande. Under 2014 har två av förbundets medlemmar avlidit, Roland Lindblom och Karl-Johan Persson. Deras minne hedrades med en tyst minut.
2 Godkännande av dagordning
styrelsen föreslår att punkten 17 behandlas efter punkt 11 i föredragningslistan
Inga invändningar fanns och mötet gick på styrelsens förslag.

3 Mötets behöriga utlysande
Kallelsen till och utlysande av mötet godkändes

4 Val av mötesfunktionärer:
Ordförande: Lars-Göran Hultmar. Sekreterare: Mauri Eira Justeringspersoner tillika rösträknare jämte mötesordförande: Ann-Sofie Persson och Peter Öqvist

5 Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning:
Verksamhets berättelse, resultat och balansräkning godkändes av mötet.
6 Föredragning av revisionsberättelse:
Revisionsberättelse lästes upp.

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:
Revisionen fann inga påpekande och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget:
Verksamhetsplanen lästes upp av Hans-Ove. I dess budget ingår en planerad medlemsökning till antalet 230 medlemmar och räknas att ge ett liten överskott.
9 Motioner till årsmötet:
Inga motioner fanns.

10 Arvoden till styrelseledamöter:
Beslutades oförändrad.

11 Medlemsavgift:
Beslutades vara oförändrad.

12 Val av styrelse
Ordförande på 1 år : Ett förslag fanns – Hans-Ove Forssell, som omvaldes. Ewa Zwahlén, Mauri Eira och Inga-Britt Hultmar är valda 2014 på två år, till 2016

Staffan Lundmark – valdes på 2år, Eva Maaherra – Lövheim valdes på 2 år, Cathrine Enqvist – valdes på 2 år Karin Ehelmsdotter – valdes 1 år

Årsmötet valde ovanstående fyra till styrelsen. 13 Val av revisorer

Mikael Karlsson, extern revisor, Åke Furberg samt ersättaren Birgitta Karlsson föreslogs. Då revisorersättaren Birgitta Karlsson ej var kontaktad, utsågs styrelsen till att utse revisorersättare.

14 Val av ombud till SSR

Föreslogs att styrelsen utser representanter vilket godkändes.

15 Val av musikalisk ledare Valdes Eva Maaherra-Lövheim.

16 Val av valberedning

Återval, Arvid Staaf och Johan Lingegård och nyval av Ulrika Frölander

17 Beslut om stadgeändring

Ändring av förbundets stadgar togs vid årsmötet i Dorotea 2014, med mål att modernisera styrelsearbetet. Dessa har även publicerats i Spelknäppen, och lästes upp av Hans-Ove. Frågan ”När är styrelsen beslutsmässig” besvarades med ”minst 3 ledamöter”. Då inga fler frågor förekom, beslutade mötet att göra ovannämnda stadgeändringen.
18 Samarbete med andra föreningar

Ann-Sofie Persson: tog upp två punkter under ovanstående rubrik.

Nr1: Naturskyddsföreningen har kommit med förslag om ett ängsprojekt (bevarandet av slåtterängar på traditionellt hantverksmässigt sätt) kunde göras även till en spelträff? Nr 2 : Kärnkraftsfritt Bottenviken: Kan VSF underteckna som förening detta? Frågan ansågs politisk men inte partipolitisk men att de 30 närvarande inte med säkerhet kunde representera förbundets samtliga medlemmar.
Mötet godkände förslag 1 men mötet delegerade förslag nr 2 till styrelsen, för att göra en konsekvensanalys, så att man inte bryter mot förbundets stadgar.

19 Övriga frågor
”Folkmusiken kommer till skolan” Hans-Ove och Mauri presenterade en idé om ev mentorsutbildning inom VSF som vidarebefordrades efter en diskussion till styrelsens ansvar att jobba vidare med! En kurs i Lycksele i ämnet föreslogs av Peter Öqvist.

20 Utdelning av 2014 års Jon-Erik och Ester Öst stipendium
Styrelsen har beslutat utse Erika Berggren som Jon-Erik och Ester Öst stipendiat. Stipendiet mottogs av Urban Berggren då Erika ej kunde närvara..

21 Mötets avslutande:
Mötesordförande Lars-Göran Hultmar tackade för äran att få leda mötet och fick en rungande applåd för det.
Mötesordförande: Sekreterare:
Lars-Göran Hultmar Mauri Eira
___________ _____________
Justerare:

Ann-Sofie Persson Peter Öqvist
___________ _____________

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén