Västerbottens Spelmansförbund

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021

Plats:  Burträsk Hembygdsområde, Logen.  22 juli 2021 kl. 15.30

Information av ordf. Eva

Medlemsläget: Ett nytt medlemsrekord för VSF på 246 personer har noterats.

”Corona”fest: Styrelsen har beslutat att alla medlemmarna bjuds på fest den 13 november i Umeå. Då ordnas kurser, möjlighet till spel och en stor middag.

Arrangörsfond: Kassören påminner om att medlemmar kan söka medel ur förbundets Arrangörsfond till mindre arrangemang. Även stöd att ordna kurser kan sökas.

§1 Ordf. Eva öppnade mötet.

Antalet deltagare räknades till 53. Bil. 1

§2 Dagordningen godkändes.     

§3 Mötet befanns vara behörigt utlyst.

§4 Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande:  Göran Lindgren.  Sekreterare:   Karl-Martin Munter

Justerare 1 :   Ann-Sofie Persson.    Justerare 2  :   Jimmy Thorsell

§5 Verksamhet / Resultat / Balans                       

Eva (ordf.)  föredrog verksamhetsberättelsen för 2020. Bil. 2

Hans-Ove (kassör) presenterade en resultaträkning på – 5 031 kr. Efter avkastning på kapital
+ 6 101 kr blev årets resultat + 1 070 kr. Bil.  3

Balansräkning.  Vid utgången av 2020 var tillgångarna 458 000 kr.

Kapitalet finns främst i fonder och särskilt tack vare Johannes Renström-projektet som lämnade
173 000 kr i behållning till Burträskkursens fortsatta verksamhet. Bil.  4

§6 Revisionsberättelse

Åke Furberg konstaterar att god redovisningssed förelåg och föreslog mötet att bevilja ansvarsfrihet. Bil.  5

§7 Mötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

§8 Styrelsens arvoden Mötet beslöt att nuvarande arvoden om 950:- ska fortsatt ges till

Ordförande, Kassör och Sekreterare.

§9 Verksamhetsplan   och   Budget                                                                            

Mötet godkände den verksamhetsplan för 2021 som presenterades av Eva M.L. Bil.  6

Hans-Ove presenterade en budget som räknar med underskott för 2021 på ca 11 000 kr . Nytt är bl.a. utökad ersättning till Spelknäppens redaktör då tidningen utvecklats starkt i kvalitet och omfång.  Mötet godkände föreslagen budget. Bil.  7

§10 Inga motioner har inkommit

§11 Medlemsavgifter för 2022. Ska fortsatt vara 250 kr för vuxna och 125 kr för ungdomar
från 13 t.o.m.  18 år.

§12 Val av ny styrelse 2021

Ordf. väljs varje år. Kassör väljs udda år. Sekreterare väljs jämna år.

Ordförande: Eva Maaherra L. omval   2022

Kassör: Hans-Ove Forsell  omval   2023

Sekreterare: Lena Oscarsson nyval    2022  

 Ledamot: Inga-Britt Hultmar vald till 2022

 Ledamot Alva Marander  vald till 2022

 Ledamot Karl-Martin Munter vald till 2022

 Ledamot  Jeanette Sehlstedt omval   2023

 Ledamot Staffan Lundmark omval   2023                                                                                                                                                                      

§13 Arvid Staaf omval 1 år som redaktör för medlemstidningen Spelknäppen.

§14 Jonas Eira omval 1 år som redaktör för Hemsidan.

§15 Åke Furberg och Göran Lindberg omval 1 år som revisorer.

§16 Ombud till SSR   Utgår.

§17 Ulrika Frölander och Carina Bergström omvaldes som musikaliska ledare på  1 år.

§18 Till valberedning omvaldes Siw Burman, sammankallande samt Mauri Eira och Jonas Åkerström.

§19 Övriga frågor saknades.

§20 Ester o Jon Erik Östs stipendium

Stipendiet utdelades för 2019 till Mona Stjerndorf och Mauri Eira.
För 2020 utdelades stipendiet till Agneta Högstadius och Göran Teljebäck.

Väl förtjänt och ett stort grattis.

§21 Mötet avslutades

Protokollet justeras:

Ann-Sofie Persson och Jimmy  Thorsell

Vid pennan

Karl-Martin   Munter               

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén