Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2019

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019 för Västerbottens Spelmansförbund

Plats: EDELVIKS KAPELL, BURTRÄSK, 16 MARS 2019 kl. 12.00

Innan mötets hölls en tyst minut för 3 medlemmar som lämnat oss under året. Bil. 1

FÖREDRAGNINGSLISTA                                                                                                                                                           

§1 Ordf. Eva öppnade mötet. Antalet deltagare räknades till 37
§2 Dagordningen godkändes av mötet.
§3 Mötet befanns vara behörigt utlyst.
§4 Till mötesfunktionärer valdes följande. Mötesordförande: Göran Lindgren.  Sekreterare: K-M Munter.  Justeringspersoner: Irma Bergström och Peter Öqvist, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
§4.0 Extra information från styrelsen: Hans-Ove redovisade två projekt utanför verksamhetsbudget 2019 men som ligger i linje med förbundets uppdrag att främja och företräda folkmusiken. Projekten har ingen ekonomisk påverkan på förbundets budget. 
Projekt 1. Dragspel
Projekt 2. Minneskonsert för spelmannen Johannes Renström.   Vidare medlemsutvecklingen. Vi förlorar medlemmar i alla distrikt utom i Skellefteå där bildandet av Spelmanslaget vägde upp förlusterna så summan stannade på 231. Det är 100 fler än för 8 år sedan.
Slutligen Hemsidan.  http://vasterbottenssspelmansforbund.se Efter en genomgång av hemsidan erbjöds alla organisationer och föreningar som finns inom VSF:s verksamhetsområde att ligga under egen flik på hemsidan.  Då delar vi kostnaden och får mer information och fler besökare på samma ställe.
§5 Eva (ordf.) föredrog verksamhetsberättelsen för 2018. Hans-Ove (kassör) föredrog Resultat- och Balansräkning.  2018 års resultat 8 436 kr härrör främst från fler medlemmar än budget och utfall från ”Skellefteåprojektet”.  Resultatet var enligt budget. Balansräkningen finns upptaget 42 000 kr som VSF förvaltar åt Thomas Anderssons projekt Johannes Renström. De är alltså inte förbundets tillgångar.
§6 Revisionsberättelsen. Revisor Åke Furberg drog Revisionsberättelsen. Inga anmärkningar.
§7 Styrelsen beviljades därefter ansvarsfrihet.
§8 Mötet beslutade att arvodet 950: – fortsatt ska utges till Ordförande, Kassör, Sekreterare, Redaktör för Spelknäppen och från 2019 till Web-redaktören.
§9 Styrelsens Verksamhetsplan och Budget för 2019 fastställdes. Eva påminner om ändrad deadline för Spelknäppen 2, till 1 maj. Hans-Ove berättade om byte av studieförbund till ”Kulturens” som ger betydligt mer pengar tillbaka till bl.a. spelmanslagen i Umeå och Skellefteå. VSF budgeterar även för deltagande vid SSRs Årsmöte.
§10 En motion för ökad demokrati och delaktighet har inkommit. Mötet ställde sig bakom Inga-Britt Hultmars förslag. Ändringen fastställs vid nästa årsmöte 2020 och blir då giltigt från 2021.
§11 Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 250 kr för vuxna och 125 kr för ungdomar från 13  t.o.m.  18 år.
§12 Val av styrelse
Ordf. väljs varje år. Kassör väljs udda år. Sekreterare väljs jämna år. Siv Burman presenterade Valberedningens förslag som också godkändes:
Ordförande     Eva Maherra L. omval 1 år
Kassör Hans-Ove Forssell omval 2 år
Sekreterare Karl-Martin Munter omval 1 år
Ledamot Staffan Lundmark omval 2 år
Ledamot Jeanette Sehlstedt Nyval 2 år
Ledamot Alva Marander Nyval 1 år
Ledamot Inga-Britt Hultmar 1 år kvar
§13 Arvid Staaf omvaldes som redaktör för medlemstidningen
Spelknäppen.
§14 Alva Granström omvaldes till redaktör för hemsidan.
§15 Göran Lindgren och Åke Furberg omvaldes som förbundets revisorer.
§16 Mötet gav styrelsen mandat att utse 2 representanter till SSR:s årsmöte
i Örebro.
§17 Till musikaliska ledare omvaldes Ulrika Frölander och Carina
Bergström.
§18 Som valberedare utsåg mötet Siw Burman (omval) och Mauri Eira (nyval) Till sammankallande valdes Siw Burman.
§19 Övriga frågor. Peter Öqvist informerade om ”Kvarken Folk” 13-14  April 2019. Information kan sökas på:  http://kvarkenfolk2019.vaasa.ws/”nätet”. Rolf Appelblad bjöd in spelmanslagen till dansspel på Sundlingska Gården i Tavelsjö, söndagar efter midsommar fram till 4 augusti.
§20 För sitt långa och framgångsrika arbete med att främja folkmusiken och inspirera ungdomar tilldelades Siw Burman Ester &  Jon-Erik Östs  stipendium för 2018. Grattis!
Till sist tackades avgående ledamöterna Mauri Eira och Mona Stjerndorff för sina fina insatser i styrelsen.
§21 Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

 PROTOKOLLET JUSTERAS

Göran Lindgren mötesordf.                                                             Irma Bergström justerare

Peter Öqvist justerare                                                                       Karl-Martin Munter sekreterare                                                                                                                                         

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén