Västerbottens Spelmansförbund

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmöte 2014-03-29, Kullerbacken Dorotea

1 §            Mötets öppnande

Förbundets ordförande, Hans-Ove Forssell, öppnade mötet och ett medlemsupprop gjordes. 28 medlemmar var närvarande.

2 §            Dagordning

                      Dagordningen för mötet godkändes.

3 §            Mötets utlysande

                      Mötets behöriga utlysande godkändes.

4 §            Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Per-Axel Persson och Elinor Mörtzell att föra protokoll. Ann-Sofie Persson och Jan Söderström valdes till justerare tillika rösträknare.

5 §            Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

Medlemsantalet var 213 vid 2013 års utgång, en uppgång för tredje året i rad. 2013 lade förbundet en minusbudget; -12 000 kr. Det negativa resultatet blev lägre, nämligen – 6 887 kr. Verksamhetsberättelsen inklusive resultat- och balansräkning upplästes och lades till handlingarna.

6 §            Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2013 upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

7 §            Ansvarsfrihet

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

8 §            Verksamhetsplan 2014

                      Styrelsens förslag till verksamhetsplan ser ut som följer:

                      Januari          Arbetshelg för styrelsen

                      Februari        Arbete vid Folk- & världsmusikgalan samt Umefolk

                      Mars              Folkmusiken kommer till skolan, del II

                                           Årsmöte i Dorotea

                      April              Zornmärkesträningsläger, del II

                                           SSR årsmöte Linköping

                      Augusti         Medarrangör till Zornmärkesuppspelningarna i Umeå

                                           Samarbetspartner till projekt ”Flottarna kommer”

                      September    Kompetensutveckling för styrelsen

November      Reservera helgen 14-16 nov – styrelsen har hemliga planer! Info kommer senare.

Övrigt           4 nummer av Spelknäppen

                      Halvårsmöte under hösten, plats inte bestämd.

                      Projektet ”Folkmusik i Skellefteå” pågår hela året (samarr.)

Mötet godkände verksamhetsplanen.

9 §            Budget 2014

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag, alltså en minusbudget på -4 500 kr.

10 §          Arvoden

Mötet beslutade att arvodena ska vara oförändrade, dvs. 950 kr vardera för ordförande, kassör, sekreterare och redaktör.

11 §          Medlemsavgift 2014

Mötet beslutade att höja åldersgräns för ungdomar upp till 19 år, samt att avgifterna ska vara oförändrade, dvs. gratis upp till 12 år, 50 kr för ungdomar mellan 13-19 år. 200 kr för vuxna från 20 år.

12 §          Val av styrelse

  1. Ordförande                  Hans-Ove Forssell               omval             1 år
  2. Kassör                           Ewa Swahlén                       omval             2 år
  3. Sekreterare                  Styrelsen fick i uppdrag att inom sig utse sekreterare.
  4. Ledamöter                     Mauri Eira                           nyval              2 år

Inga-Britt Hultmar             nyval              2 år

  • Suppleanter                  Staffan Lundmark               omval             1 år

Ulrika Frölander                  nyval              1 år

13 §          Val av revisorer

                      Ordinarie                            Åke Furberg                        omval            

                                                                 Mikael Karlsson                   omval

                      Suppleant                            Birgitta Karlsson                 omval

14 §          Val av ombud till SSR

Mauri Eira, Mona Stjerndorff och Hans-Ove Forssell valdes att företräda förbundet vid SSR:s årsmöte.

15 §          Val av musikalisk ledare

                      Till musikalisk ledare valdes Eva Maaherra-Lövheim och Ulrika Frölander.

16 §          Val av valberedning

Till valberedning valdes Arvid Staaf (sammankallande), Johan Lingegård och Martin Munther.

17 §          Förslag till stadgeändring

För att ändra stadgarna krävs att beslut tas på två medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Förslaget till ändring har varit ute i senaste numret av spelknäppen.

Beslut:           1 § mom 1:  Ett tillägg görs om att värna om jämlikhet och människors lika   värde. Mötet godkände förslaget.

4 § mom 1:   I denna paragraf avskaffas begreppet suppleant. Alla styrelsemedlemmar har lika rösträtt. Mötet diskuterade den praktiska tillämpningen och ville ha följande tillägg: Vid jämt antal har ordförande utslagsröst. Mötet godkände förslaget med ovanstående tillägg.

4 § mom 2:  Om mandattid. Mötet godkände förslaget.

5 § mom 6: Om kallelse, föredragningslista och verksamhetsberättelse. Mötet godkände förslaget.

5 § mom 8: Om motioner. Mötet godkände förslaget.

5 § mom 9: Om utdelning av hedersplakett och utnämning av hedersmedlem. Mötet godkände förslaget.

18 §          Stipendium

Medlemmar ur Malå dragspelsklubb mottog årets stipendium för klubbens insats att föra folkmusiken vidare till den unga generationen. De berättade om projektet som riktar sig till barn i klass 3, där sju barn fortfarande är med och spelar dragspel och tolv nya är på gång.

19 §          Övriga frågor

  • Princip för årsmötesplatser och turordning mellan dessa

Mötet beslutade att årsmötesplatserna bestäms enligt följande:

Länet delas in i tre zoner. Kusten, inlandet (E 45) och en ”mellanzon” som ligger mellan de andra två.

Turordning som följer: Kusten – mellanzonen – kusten – inlandet.

  • Fortsatt engagemang för unga

Mauri uppmuntrade alla medlemmar/spelgrupper att besöka skolor, framför allt barn i åk 3.

  • Avtackning

Elinor Mörtzell och Johan Lingegård som har avsagt sig sina styrelseuppdrag, avtackades med en blomma.

  • Information

Spelmansstämman i Vilhelmina blir 12-13 juli.

Spelmansstämman i Malå blir 2 augusti.

20 §          Mötets avslutande

                Mötets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

_________________________                                   ___________________________

Elinor Mörtzell, sekreterare                                           Per-Axel Persson, mötesordförande

_________________________                                   ___________________________

Ann-Sofie Persson, justerare                                         Jan Söderström, justerare

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén