Västerbottens Spelmansförbund

Årsmöteshandlingar 2021

Föredragningslista för Västerbottens 
Spelmansförbunds årsmöte torsdag 22 juli 2021.
1Mötets öppnande samt upprop
2Godkännande av dagordning
3Mötets behöriga utlysande
4Val av mötesfunktionärer. Mötesordförande, sekreterare samt 
 justeringspersoner tillika rösträknare att jämte 
mötesordförande justera protokollet
           Information från Styrelsen
5Föredragning av verksamhetsberättelse, 
resultat och balansräkning
6Föredragning av revisionsberättelse.
7Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.          
8Fråga om arvoden till styrelseledamöter 2021.
9Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
10Motioner till årsmötet. 
11Fastställande av medlemsavgift för 2021.
12Val av styrelse
13Val av redaktör för Spelknäppen
14Val av redaktör för hemsidan
15Val av revisorer
16Val av ombud till SSR
17Val av musikalisk ledare
18Val av valberedning
19Övriga frågor
20Utdelning av 2019 och 2020 års Ester & Jon-Erik Öst stipendium.
21Mötets avslutande

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén