Västerbottens Spelmansförbund

Årsmöteshandlingar 2020

Föredragningslista för Västerbottens Spelmansförbunds årsmöte lördag 21 mars 2020.

1                Mötets öppnande samt upprop
2                Godkännande av dagordning
3                Mötets behöriga utlysande
4                Val av mötesfunktionärer. Ordförande, sekreterare samt justerings-personer tillika rösträknare att jämte mötesordförande
                   justera protokollet.

Styrelsen ger en allmän information
– Inrättande av arrangörsfond

– Motion till SSR
– Ny layout på Spelknäppen från och med nästa nummer


5                Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning
6                Föredragning av revisionsberättelse
7                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8                Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
9                Motioner till årsmötet
10              Arvoden till styrelseledamöter
11               Fastställande av medlemsavgift för 2021
12               Val av styrelse
13               Val av redaktör för tidningen Spelknäppen
14               Val av redaktör för hemsidan                             
15               Val av revisorer
16               Val av ombud till SSR
17               Val av musikalisk ledare
18               Val av valberedning
19               Övriga frågor
20              Utdelning av 2019 års Jon-Erik Öst stipendium.
21               Mötets avslutande

© 2021 Västerbottens Spelmansförbund

Tema av Anders Norén